menu

Výročná správa RVR 2014

Výročná správa RVR 2014

Uverejnené v kategórii Novinky od

Tak a máme tu Správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2014. Nesporne zaujímavý dokument o 354 stranách. Nás samozrejme zaujala časť, ktorá sa týka registrácie retransmisie. Okrem štatistiky, ktorou Rada disponuje a ktorá je diametrálne odlišná od štatistík RÚ zaujal aj počet – pokles počtu subjektov, držiteľov registrácie retransmisie zo 163 na 167 napriek tomu, že o zrušenie registrácie požiadali 4 subjekty a 8 subjektov požiadalo o novú registráciu. Zaujímavé.
V roku 2014 prijala Rada sťažnosti na prevádzkovateľov retransmisie v počte 15, z toho neprerokovala, resp. neuzatvorila v roku 2014 až 8 sťažností. Netušíme, kedy sťažnosti prišli, ale podľa subjektov ide o „starých“ známych operátorov. Bez povšimnutia by rozhodne nemali ostať verdikty, ktoré Rada vyniesla v súlade so zákonom. Ide o spoločnosti ALIN-SA PRO LIMITED (Cyprus) a s ním aj sťažnosti na Slovak Telekom, a.s. a Orange Slovensko, a.s. Spoločným menovateľom sťažností bola, okrem iného, „nezákonná“ retransmisia českých programov. Vo všetkých týchto prípadoch Rada konštatovala, že subjekty neporušili zákony Slovenskej republiky – cyperská spoločnosť poskytuje svoje služby zákazníkom Slovak Telekom a Orange Slovensko a teda nepotrebuje pre retransmisiu súhlasy pôvodných vysielateľov podľa našich zákonov, preto ani Slovak Telekom a ani Orange neporušili zákon. Napriek tomu spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA za rovnaký „priestupok“ – za retransmisiu českých programov bola v roku 2015 (ukončené správne konanie) uložená sankcia za porušenie zákona (neposkytovala programy zákazníkom české programy prostredníctvom cyperskej schránky).
Čo si z toho zobrať? Myslím, že primitívne obídenie zákona zo strany takých renomovaných spoločností, ako je Slovak Telekom, a.s. a Orange Slovensko, a.s. je výsmech legislatíve (akcionárom Slovak Telekom je aj Slovenská republika), zákazníkom a všetkým operátorom na Slovensku. Osobne by som nechcel byť zákazníkom týchto firiem a je mi to trápne. Alebo chceme, aby na Slovensku všetci operátori platili za české programy na Cyprus? Úžasne výnosný biznis.
Dôležité je tiež stanovisko Rady k vysielaniu tzv. MUST CARRY. Z neho vyplýva, že operátori nemusia zaradiť do takého vysielania programy držiteľov licencií (musia zaradiť len programy vysielateľa zo zákona), lebo na príjem ich signálu je potrebné zariadenie. Možno sa nám to v budúcnosti zíde.
Osobitnou kapitolou je 15 strán sankcií pre vysielateľov. Zdá sa, že to je už nejaká forma príspevku, dane, alebo ako to nazvať. Samozrejme dominujú komerčné televízie. A Rada sa k nim chová zhovievavo. Kým u prevádzkovateľov retransmisie pri opakovaní priestupku pokuta rastie, v prípade TV JOJ za ten istý 3x opakovaný priestupok v roku (nedodanie súvislého záznamu vysielania) pokuta poklesla z 3000€ na 1000€. O sankciách za porušenia zákona pri vysielaní reklamy ani nehovorím. Stačí sa pozrieť, koľko inkasujú televízie za odvysielanie 30 sekundového reklamného bloku a koľko za to zvyknú zaplatiť pokutu. Nasleduje 50 strán vymenovaných sporov voči rozhodnutiu Rady. Môžete hádať, ktorý komerčný vysielateľ je v tomto zozname najviac menovaný. A môžu porušovať zákon stále, žiadne odobratie licencie im nehrozí, navyše vidím kumuláciu porušení zákona a aj viacerých ustanovení zlúčených do jedného správneho konania – asi aby to tak nebolelo.
Len neviem vypátrať, čo sa stalo s registráciou retransmisie prostredníctvom satelitu pre spoločnosť DIGI Slovakia – nejako záhadne zmizla.
Vôbec by mi to nevadilo, pokiaľ by tieto komerčné televízie nerozpútali tlak na vypnutie českých televízií a nezačali spoplatňovať HD vysielanie. Ešte by ma zaujímalo, ak Rada považuje HD verziu za samostatný program (potrebujeme osobitný súhlas), či aj výška pokuty za porušenia zákonov sa počíta pre „oba“ programy, alebo by nemala byť dvojnásobná? Divíme sa vôbec, že sa vysiela a promuje televízny program, ktorý ešte nemá licenciu? Však im to nejako prejde – nanajvýš upozornením na porušenie zákona.
Rada pre vysielanie má veľmi ťažkú úlohu. Má konať v rámci zákona a pritom sama vidí jeho obchádzanie a nemôže s tým nič robiť. Nie je vôľa poslancov s tým niečo urobiť (už 15 rokov). Čo ma zaráža je, že veľa častí zasadnutie sú neverejné (definuje zákon), ale nezverejňuje sa ani čiastkový zápis z takéhoto prerokovania. Vrcholom je nezverejnenie zápisu z prideľovania vysielacích frekvencií (národné bohatstvo) v zápise zo dňa 26.5.2015. Asi takto si predstavujeme transparentné rokovanie orgánu povereného výkonom štátnej správy.
Rozhodne sa na to budem pýtať.

Ťavoda

05 jún, 15

Posledné komentáre

Článok má 0 komentárov.

 

post comment